Cookies on this website

We use cookies to make our website work properly. We'd also like your consent to use analytics cookies to collect anonymous data such as the number of visitors to the site and most popular pages.

I'm OK with analytics cookies

Don't use analytics cookies

Home / Resources / News / Call to Action! #DoNotLeaveUsAlone

Call to Action! #DoNotLeaveUsAlone

 

POLISH & GERMAN BELOW

 

#DoNotLeaveUsAlone

Sign our petition & join our solidarity demonstration at the Chancellor’s Office!

We are a progressive grassroots alliance of transnational activists and organisations from Berlin. This action was initiated by activists from Poland who volunteered to help refugees coming from Ukraine to find a safe place in our city.

After the start of the war in Ukraine, now comes the humanitarian crisis at EU train stations

But at the Berlin Central Station where thousands arrive every day, they are not yet safe. A stone’s throw away from the Chancellor’s Office, we see how local authorities and the German government are sleepwalking their way through a humanitarian crisis – right at the heart of the richest European country. Mothers and their children have to sleep without proper heating. Exhausted volunteer aid workers are scared for their safety. The city government is not responding to calls for more resources for a proper humanitarian response. 

We cannot leave the fate of refugees in the hands of private individuals, NGOs and local governments alone. The European leaders need to show up for the refugees that are reaching our cities and communities, and offer proper support to those who are helping them. Europe is not an NGO, this is the time for the governments to rise to their task.

The people of the EU are already helping, when will governments follow?

In Berlin, like in many cities of Eastern and South-Eastern Europe it’s again the people proving that solidarity has no limits and borders. It is urgent that governments and EU institutions finally live up to the solidarity of their citizens and provide the immediate humanitarian response and appropriate social infrastructure. The war refugees from Ukraine, migrant communities as well as aid workers must be treated with dignity and respect, and not left alone!

Governments need to act now to prevent further suffering of the refugees fleeing Ukraine. They need to immediately respond to the calls from the volunteers at the Berlin Central Station calling for help with proper security, food and medical assistance (see the press release by the local aid organisation “Moabit hilft e.V”). Unless they ramp up their response, the Berlin chaos will be repeated in European cities in the next couple of days. Almost 1,7 million people have already crossed through Poland – many will soon make their journey to other parts of Europe. 

Sign our petition to EU leaders to make Europe a safe place for war refugees from Ukraine

The local and federal government need to dedicate additional resources, so that no one has to sleep on the cold train station floor. Sign our petition calling on Olaf Scholz and other European leaders to coordinate their European response, so children do not go missing on their way to a new home, and women, people of colour and other vulnerable individuals are safe in their passage.

We call on all our friends and fellow citizens in cities, communities, and civil society organisations across Europe – from Porto, Warsaw, Brussels, Paris, London to Przemyśl – to join us. Let’s call on our governments and the EU to provide the transnational response for all people fleeing the war in Ukraine and those trying their very best to welcome and care for all people in need, here in Berlin and across Europe – wherever they come from or move to.

If there’s 100 billion for the German military and talks about a joint European defence policy, then what does it need for federal governments and European institutions to put a priority on the safety and dignity of civilians fleeing the war in Ukraine?

Join our first solidarity demonstration at the Chancellor’s Office

As this is a decisive moment for the future of Europe, on Wednesday, 16 March 2022, we will meet for a solidarity demonstration for refugees and aid workers at at the Chancellor’s Office to demand for a comprehensive European response to the humanitarian crisis right at the doorstep of Chancellor Olaf Scholz’ Office. 

Initiators:

Make a donation to support our work to promote democracy, equality and culture beyond the nation-state!

 

 

POLISH VERSION

#DoNotLeaveUsAlone

Podpisz petycję i dołącz do naszej demonstracji pod Kancelarią Niemiec!

Jesteśmy oddolnym, progresywnym i transnarodowym sojuszem aktywistów i organizacji z Berlina. Akcja ta została zainicjowana przez działaczy z Polski, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają uchodźcom z Ukrainy znaleźć bezpieczne miejsce w naszym mieście.

Po wybuchu wojny w Ukrainie nadszedł kryzys humanitarny na dworcach kolejowych w UE.

Na Dworzec Główny w Berlinie codziennie przybywają tysiące osób, z których wiele nadal nie może czuć się bezpiecznie. Niedaleko Kancelarii Niemiec widzimy, jak władze lokalne i rząd niemiecki zachowują się niczym lunatycy w obliczu kryzysu humanitarnego – w samym sercu najbogatszego kraju Europy. Matki i ich dzieci muszą spać bez odpowiedniego ogrzewania. Wyczerpani wolontariusze boją się o bezpieczeństwo – swoje i uchodźców. Władze miasta nie reagują na apele o zwiększenie środków na właściwą odpowiedź humanitarną.

Nie możemy pozostawić losu uchodźców wyłącznie w rękach osób prywatnych, organizacji pozarządowych i samorządów. Europejscy przywódcy muszą pokazać, że są otwarci na ludzi uciekających przed wojną, którzy docierają do naszych miast i społeczności, i zaoferować odpowiednie wsparcie tym, którzy im pomagają. Europa nie jest organizacją pozarządową – nadszedł czas, by rządy stanęły na wysokości zadania.

Obywatele UE już pomagają, kiedy rządy pójdą w ich ślady?

W Berlinie, podobnie jak w wielu innych miastach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ludzie ponownie udowodnili, że solidarność nie zna granic. Rządy i instytucje unijne muszą pilnie spełnić oczekiwania swoich obywateli i zapewnić natychmiastową pomoc humanitarną oraz odpowiednią infrastrukturę socjalną. Uchodźcy z Ukrainy, społeczności imigranckie oraz pracownicy organizacji pomocowych muszą być traktowani z godnością i szacunkiem, a nie pozostawieni sami sobie!

Rządy muszą działać już teraz, aby zapobiec dalszemu cierpieniu osób uciekających z Ukrainy. Ich obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na apele wolontariuszy z Dworca Głównego w Berlinie, którzy wzywają do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, żywności i pomocy medycznej (zob. komunikat prasowy lokalnej organizacji pomocowej “Moabit hilft e.V”). Jeśli nie nastąpi intensyfikacja działań, w ciągu najbliższych dni berliński chaos powtórzy się w innych miastach kontynentu. Przez Polskę przeszło już prawie 1,7 mln osób – wiele z nich wkrótce wyruszy w podróż do innych części Europy.

Podpisz naszą petycję do przywódców UE, by Europa stała się bezpiecznym miejscem dla uchodźców z Ukrainy

Władze lokalne i federalne muszą przeznaczyć dodatkowe środki, aby nikt nie musiał spać na zimnej podłodze dworca kolejowego. Podpisz naszą petycję wzywającą Olafa Scholza i innych przywódców europejskich do skoordynowania działań na szczeblu europejskim, aby dzieci nie zaginęły w drodze do nowego domu, a kobiety i inne osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo były bezpieczne podczas podróży.

Wzywamy wszystkich naszych przyjaciół i współobywateli w miastach, społecznościach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie – od Porto, Warszawy, Brukseli, Paryża, Londynu po Przemyśl – aby się do nas przyłączyli. Wezwijmy nasze rządy i Unię Europejską do zapewnienia ponadnarodowej pomocy wszystkim ludziom uciekającym przed wojną na Ukrainie oraz tym, którzy starają się jak najlepiej przyjąć i zaopiekować ludźmi w potrzebie – tu, w Berlinie, jak i w całej Europie – niezależnie od tego, skąd pochodzą lub dokąd zmierzają.

Skoro niemiecki rząd jest w stanie przeznaczyć 100 miliardów na wojskom, a także realnie brać pod uwagę wspólną europejską politykę obronną, to czego potrzeba rządom federalnym i instytucjom europejskim, by priorytetowo potraktować bezpieczeństwo i godność cywilów uciekających przed wojną w Ukrainie?

Dołącz do naszej demonstracji solidarności pod Kancelarią Niemiec

Jest to decydujący moment dla przyszłości Europy. Dlatego spotkajmy się w środę, 16 marca 2022 r., na demonstracji wyrażającej solidarność z uchodźcami i pracownikami organizacji pomocowych. Zbierzemy się pod Kancelarią Niemiec, by domagać się kompleksowej europejskiej odpowiedzi na kryzys humanitarny u progu siedziby kanclerza Olafa Scholza.

Inicjatorzy:

 

GERMAN VERSION

 

#DoNotLeaveUsAlone

Unterzeichne unsere Petition und nimm an unserer Solidaritätsdemonstration am Bundeskanzleramt teil!

Wir sind ein progressives Bündnis von transnationalen Aktivist:innen und Organisationen aus Berlin. Diese Aktion wurde von Aktivist:innen aus Polen initiiert, die freiwillig Geflüchteten aus der Ukraine geholfen haben, einen sicheren Platz in unserer Stadt zu finden.

Nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine kommt jetzt die humanitäre Krise an den Bahnhöfen der EU

Doch am Berliner Hauptbahnhof, wo täglich Tausende ankommen, sind sie noch nicht sicher. Nur einen Steinwurf vom Kanzleramt entfernt erleben wir, wie die örtlichen Behörden und die deutsche Regierung eine humanitäre Krise verschlafen – mitten im reichsten Land Europas. Mütter und ihre Kinder müssen ohne richtige Heizung schlafen. Erschöpfte ehrenamtliche Helfer:innen haben Angst um ihre Sicherheit. Die Stadtverwaltung reagiert nicht auf Forderungen nach mehr Mitteln für eine angemessene humanitäre Hilfe. 

Wir können das Schicksal der Geflüchteten nicht allein in den Händen von Privatpersonen, NGOs und Kommunalverwaltungen lassen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen sich für die Geflüchteten einsetzen, die unsere Städte und Gemeinden erreichen, und denjenigen, die ihnen helfen, angemessene Unterstützung bieten. Europa ist keine NGO, es ist an der Zeit, dass sich die Regierungen ihrer Aufgabe stellen.

Die Menschen in der EU helfen bereits, doch wann folgen die Regierungen?

In Berlin, wie in vielen Städten Ost- und Südosteuropas, sind es wieder die Menschen, die beweisen, dass Solidarität keine Grenzen kennt. Es ist dringend notwendig, dass die Regierungen und die EU-Institutionen der Solidarität ihrer Bürgerinnen und Bürger endlich gerecht werden und für eine sofortige humanitäre Hilfe und eine angemessene soziale Infrastruktur sorgen. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die Migrant:innen-Communities sowie die Helfer:innen müssen mit Würde und Respekt behandelt, und nicht allein gelassen werden!

Die Regierungen müssen jetzt handeln, um weiteres Leid für die Geflüchteten aus der Ukraine zu verhindern. Sie müssen unverzüglich auf die Hilferufe der Freiwilligen am Berliner Hauptbahnhof reagieren und für angemessene Sicherheit, Nahrung und medizinische Versorgung sorgen (siehe die Pressemitteilung der lokalen Hilfsorganisation “Moabit hilft e.V.”). Wenn die Hilfsmaßnahmen nicht umgehend verbessert werden, wird sich das Berliner Chaos in den nächsten Tagen in anderen europäischen Städten wiederholen. Fast 1,7 Millionen Menschen haben bereits Polen durchquert – viele werden sich bald auf den Weg in andere Teile Europas machen. 

Unterzeichne unsere Petition an die Staats- und Regierungschefs der EU, um Europa zu einem sicheren Ort für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu machen

Der Berliner Senat und die Bundesregierung müssen zusätzliche Mittel bereitstellen, damit niemand auf dem kalten Boden des Bahnhofs schlafen muss. Unterzeichne unsere Petition, in der wir Olaf Scholz und andere europäische Staats- und Regierungschefs auffordern, eine koordinierte europäische Reaktion zu zeigen, damit Kinder auf ihrem Weg in eine neue Heimat nicht verloren gehen und Frauen, schwarze Menschen und andere schutzbedürftige Personen auf ihrer Reise sicher sind.

Wir rufen alle unsere Freund:innen und Mitbürger:innen in Städten, Gemeinden und Organisationen der Zivilgesellschaft in ganz Europa – von Porto, Warschau, Brüssel, Paris, London bis Przemyśl – auf, sich uns anzuschließen. Fordern wir unsere Regierungen und die EU auf, eine grenzüberschreitende Antwort für alle Menschen zu geben, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, und für diejenigen, die ihr Bestes tun, um alle Menschen in Not aufzunehmen und zu versorgen, hier in Berlin und in ganz Europa – wo immer sie herkommen oder hinziehen.

Wenn es 100 Milliarden für das deutsche Militär gibt und über eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik gesprochen wird, was braucht es dann noch, dass Bundesregierungen und europäische Institutionen der Sicherheit und Würde von Zivilist:innen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, Priorität einräumen?

Schließe dich unserer ersten Solidaritätsdemonstration am Kanzleramt an

Da dies ein entscheidender Moment für die Zukunft Europas ist, werden wir uns am Mittwoch, den 16. März 2022, zu einer Solidaritätsdemonstration für Geflüchtete und Helfer:innen am Bundeskanzleramt versammeln, um eine umfassende europäische Antwort auf die humanitäre Krise direkt vor der Haustür von Bundeskanzler Olaf Scholz zu fordern. 

Initiator:innen: